Portal javne nabave

Pitanje uvođenja novih podizvoditelja tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi koji je sklopljen temeljem postupka javne nabave prema odredbama prijašnjeg Zakona o javnoj nabavi

Članak 86. stavak 6. alineja 3. Zakona o javnoj nabavi propisuje, između ostalog, da: „Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne“. Navedena mogućnost propisana je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 83/13), koji je stupio na snagu 9. srpnja 2014. godine.
 
Vezano uz postavljeno pitanje uvođenja novih podizvoditelja tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi koji je sklopljen temeljem postupka javne nabave prema odredbama prijašnjeg Zakona o javnoj nabavi, odgovaramo da važeći Zakon izrijekom to ne zabranjuje, odnosno ne propisuje tu mogućnost, no prema mišljenju ovoga Ministarstva nema zapreke u pogledu primjene citirane odredbe važećeg Zakona o javnoj nabavi na ugovore o javnoj nabavi koji su sklopljeni prema odredbama prijašnjeg Zakona.