Portal javne nabave

Ponuditelj je podnio zahtjev za preknjiženje preplate poreza na dodanu vrijednost, te je postupak rješavanja predmetnog zahtjeva u tijeku. Može li se, temeljem navedene činjenice smatrati da ponuditelju plaćanje tih obveza prema posebnom zakonu nije dopušteno ili da mu je odobrena odgoda plaćanja istog, u smislu članka 67. stavka 1. točke 2. Zakona.

Člankom 67. stavkom 1.  točkom 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). Stavkom 3. točkom 1. istog članka Zakona propisano je da za potrebe utvrđivanja okolnosti iz stavka 1. točke 2. ovoga članka gospodarski subjekt u ponudi ili zahtjevu za sudjelovanje dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.
 
Naručitelj je u postupku javne nabave zaprimio ponudu u kojoj je dostavljena potvrda Porezne uprave u kojoj je navedeno da na dan izdavanja potvrde porezni obveznik na knjigovodstvenoj kartici ima dug, da je podnio zahtjev za preknjiženje preplate poreza na dodanu vrijednost te da je postupak rješavanja predmetnog zahtjeva u tijeku.
 
Sukladno naprijed navedenoj zakonskoj odredbi, ovo Ministarstvo cijeni da ponuditelj koji je u svojoj ponudi dostavio predmetnu potvrdu Porezne uprave ispunjava uvjete za isključenje s obzirom da se navedeni dug odnosi na obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 
Naime, navod na potvrdi Porezne uprave da je ponuditelj podnio zahtjev za preknjiženje preplate poreza na dodanu vrijednost kao i da je postupak rješavanja predmetnog zahtjeva u tijeku ne znači da mu plaćanje tih obveza prema posebnom zakonu nije dopušteno ili da mu je odobrena odgoda plaćanja istog.