Portal javne nabave

Može li naručitelj kao uvjet pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja u postupku javne nabave propisati u dokumentaciji za nadmetanje da isti moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je povezana s predmetom nabave

Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje, među uvjetima pravne i poslovne sposobnosti, odredio da ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u  sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, i to izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra - za vrstu djelatnosti koja je povezana s predmetom nabave.
 
Člankom 70. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da svaki natjecatelj ili ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Stavkom 2. istoga članka Zakona propisano je da se upis u registar iz stavka 1. isoga članka dokazuje odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
 
Člankom 70. stavkom 5. Zakona o javnoj nabavi propisano je da u slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz stavka 1. ovoga članka, tj. upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.
 
Slijedom navedenoga, budući da je naručitelj propisao da ponuditelji, kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti, prilažu izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u kojem je registrirana djelatnost koja je povezana s predmetom nabave, te da su u slučaju zajedničke ponude svi članovi zajednice ponuditelja obvezni pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti, navedeni uvjet je diskriminatoran odnosno dokumentacija za nadmetanje nije sukladna Zakonu o javnoj nabavi.