Portal javne nabave

Nabava usluge posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata u skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata

Sagledavajući gore spomenuti Pravilnik, iz odredbe članka 1. istog vidljivo da su za poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata ovlašteni, odnosno da usluge posredništva, naglašavajući da se radi samo o redovitim studentima, mogu obavljati isključivo studentski centri pojedinih sveučilišta odnosno veleučilišta, a evidentno na temelju teritorijalnog načela prema smještaju tih visokoobrazovnih ustanova. Studentski centri su pravne osobe – ustanove, čiji su osnivači sveučilišta i veleučilišta, te kako je to i izrijekom propisano u spomenutoj odredbi Pravilnika, (citirano) „čija djelatnost osigurava cjelovitost i potrebni standard sustava visoke naobrazbe“.
 
Članak 10. Zakona o javnoj nabavi određuje izuzeća od primjene tog Zakona, u okviru kojih je propisano da se isti ne primjenjuje, između ostalog, na „ugovore o uslugama koje sklapa javni, odnosno sektorski naručitelj s drugim javnim naručiteljem ili udruženjem javnih naručitelja koji tu uslugu pruža na temelju isključivog prava utemeljenog na objavljenom zakonu, drugom propisu ili upravnom aktu koji je u skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije“.
 
Značenje pojma „posebnog ili isključivog prava“ odredbom članka 2. stavka 1. točke 19. Zakona o javnoj nabavi definirano je kao „pravo koje nadležno tijelo dodjeljuje na temelju zakona, drugih propisa ili upravnog akta, a koje obavljanje određene djelatnosti ograničava na jednog ili više gospodarskih subjekata, te ima znatan utjecaj na mogućnost drugih subjekata da obavljaju tu djelatnost“.
 
Nesporno je da je gore navedeni Pravilnik propis Republike Hrvatske, te da je XY d.d. naručitelj (sektorski) u smislu Zakona o javnoj nabavi. Isto tako je činjenica da se spomenuti studentski centri  u smislu istog Zakona smatraju javnim naručiteljem. 
 
Imajući u vidu okolnost da poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata smiju obavljati samo studentski centri sveučilišta i veleučilišta, odnosno ne mogu ih obavljati drugi subjekti kao primjerice trgovačka društva ili druge pravne osobe izvan sustava visokog obrazovanja, izvodi se zaključak da se radi o isključivom pravu koje imaju samo ti centri, a koje ima nesumnjivo „znatan utjecaj na mogućnost drugih subjekata da obavljaju tu djelatnost“.
 
Slijedom iznijetog, u konkretnom predmetu vezano za pitanje ugovora o uslugama posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata koji se sklapa sa studentskim centrom, prema mišljenju ovoga Ministarstva proizlazi da se radi o slučaju iz članka 10. stavka 1. točke 3. (za javne naručitelje), odnosno za sektorske naručitelje iz članka 10. stavka 2. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, koji se odnosi na izuzeće od primjene istog, odnosno o ugovorima na koje se taj Zakon ne primjenjuje.
 
Pri tome treba istaknuti razliku između ugovora o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata od „usluga posredovanja pri zapošljavanju i pribavljanja osoba“ iz Dodatka II.B. Zakona o javnoj nabavi, koje se odnose na posredovanja pri zapošljavanju iz segmenta radnih odnosa, a za koje ugovore je Zakon u obveznoj primjeni.