Portal javne nabave

Pitanje nabave dodatne robe, radova odnosno usluga, ako je njihova vrijednost manja od „pragova“ iz članka 18. stavka 3. ZJN

Zakon o javnoj nabavi u odredbi članka 18. stavka 3. propisuje da se taj Zakon ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Pitanje ne/primjene Zakona o javnoj nabavi vezano je prvenstveno za obvezu provođenja jednog od postupaka javne nabave propisanih istim Zakonom. Shodno tome, ključno pitanje je radi li se u određenom slučaju o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave za koju se Zakon primjenjuje ili ne, odnosno  postoji li za određeni predmet nabave u odnosu na njegovu procijenjenu vrijednost obveza provođenja odgovarajućeg postupka  javne nabave propisanog Zakonom.       
 
Prema mišljenju ovoga Ministarstva cijeni se da predmet nabave treba promatrati u cjelini, odnosno sagledavati u smislu da li isti predstavlja ili može predstavljati zaseban predmet nabave u smislu odredbe članka 79. stavka 1. Zakona. Naime, ta odredba propisuje da se predmet nabave određuje na način da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu cjelinu. Ukoliko se određene nabave vezuju za osnovni ugovor o javnoj nabavi, odnosno uz prije sklopljeni ugovor za koji je već proveden odgovarajući postupak javne nabave, a što se u pravilu odnosi na dodatne isporuke robe ili dodatne radove i usluge, prema gledištu ovoga Ministarstva potrebno je sagledavati tu „dodatnu“ nabavu u cjelini s nabavom za koju je već proveden postupak javne nabave, s kojom ista u ukupnosti čini cjelinu (zbrojena vrijednost osnovnog ugovora i vrijednost dodatne robe, radova ili usluga). U slučaju takve dodatne nabave, prema mišljenju ovoga Ministarstva postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi, odnosno provođenja odgovarajućeg postupka javne nabave u skladu sa Zakonom. Shodno tome, u slučajevima propisanim Zakonom postoji i obveza objave prethodne obavijesti o namjeri sklapanja takvog ugovora te obavijesti o sklopljenom ugovoru za tu nabavu.