Portal javne nabave

Na koji način naručitelji mogu u postupku javne nabave od ponuditelja tražiti dokazivanje financijske sposobnost

Pitanje određivanja uvjeta financijske sposobnosti gospodarskih subjekata u postupku javne nabave, regulirana su odredbama članka 71. Zakona javnoj nabavi. Prema odredbi stavka 1. tog članka Zakona, javni naručitelj može odrediti uvjete financijske sposobnosti gospodarskog subjekta, ispunjavanje kojih se može dokazati određenim dokumentima propisanim tom odredbom. Pri navođenju tih dokumenata ne propisuje se i njihova starost, kao što je primjerice izrijekom određeno za dokumente propisane člancima 67. i 68. Zakona. Odredba stavka 3. članka 71. Zakona propisuje da javni naručitelj u pozivu za nadmetanje ili pozivu za dostavu ponuda iz članka 36. Zakona, navodi dokument/e koje sukladno stavku 1. tog članka zahtijeva, odnosno koji se moraju dostaviti, pri čemu se također ne propisuje starost tih dokumenata.
 
Iz prakse Državne komisije za kontrolu javne nabave vidljivo je da pravno gledište nezakonitosti u pogledu određivanja starosti dokumenta za dokazivanje uvjeta financijske sposobnosti u osnovi proizlazi iz posljedica propisivanja starosti dokumenta. Naime, iz propisivanja starosti dokumenta proizašle su okolnosti koje su na određeni način uvjetovale da svi gospodarski subjekti nisu u jednakom položaju u postupku javne nabave, odnosno da svi ne mogu ispuniti uvjete u pogledu podataka glede razdoblja za koje se traže određeni podaci. To rezultira isključenjem nekih ponuditelja iz postupka javne nabave, a iz razloga što bankarske i druge financijske institucije koje izdaju određene dokumente (BON, SOL itd.) pri tome imaju po određenim obrascima definirana razdoblja na koje se podaci odnose vezano na samo vrijeme izdavanja takvog dokumenta. 
 
Imajući u vidu da tek nakon početka postupka javne nabave (npr. objavom nadmetanja ili primitkom poziva na pregovaranje, i sl.) potencijalni natjecatelji/ponuditelji imaju saznanje o postupku javne nabave, prema mišljenju ovoga Ministarstva, bilo bi uputno da naručitelji u dokumentaciji za nadmetanje točno odrede uvjet financijske sposobnosti koji natjecatelj/ponuditelj treba ispunjavati, zatim sukladno članku 71. stavku 1. Zakona odrede dokument/e koje natjecatelji/ponuditelji trebaju dostaviti, ne određujući starost tih dokumenata.
 
Uz postavljeni uvjet cijenimo uputnim da naručitelji u pozivu odnosno dokumentaciji za nadmetanje također navedu i uputu natjecateljima/ponuditeljima, da kao datum od kojeg se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta financijske sposobnosti može biti bilo koji datum nakon početka postupka javne nabave odnosno da mogu pribaviti dokument kojim dokazuju ispunjavanje postavljenog uvjeta (primjerice BON2/SOL2), bilo koji dan nakon početka postupka javne nabave, od kojeg datuma će se računati ispunjavanje postavljenog uvjeta. Na navedeni način natjecatelji/ponuditelji će radi dokazivanja ispunjavanja postavljenog uvjeta financijske sposobnosti priložiti odgovarajući/e dokument/e kojima dokazuju ispunjavanje tog uvjeta.
 
Dakle, temeljni postulat o kojem bi svaki naručitelj trebao voditi računa prilikom traženja ili određivanja uvjeta financijske sposobnosti, odnosno propisivanja dokumenata kojima se isti dokazuju je da naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje po potrebi može, odnosno postavlja uvjete financijske sposobnosti, a moguća starost dokaza proizlazi iz traženih uvjeta. Na taj način naručitelj će svim natjecateljima/ponuditeljima, pod jednakim uvjetima koji nisu ograničavajućeg karaktera niti vezani na određene okolnosti i rokove, omogućiti pribavljanje dokaza kojim isti mogu dokazati ispunjavanje postavljenih uvjeta.