Portal javne nabave

Arhitektonski natječaj

Člankom 2. točkom 12. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) natječaj je definiran kao postupak koji omogućava naručitelju dobivanje plana ili projekta koji je odabrao ocjenjivački sud, uglavnom u području prostornog planiranja, arhitekture, inženjerstva ili obrade podataka, nakon provedenog natjecanja s dodjelom ili bez dodjele nagrada.

Članak 45. stavak 1. Zakona propisuje da pravila za provedbu natječaja moraju biti u skladu s glavom II. Zakona, ostalim odredbama Zakona koje se primjenjuju na natječaj te posebnim propisima i pravilima struke ako ista nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Stavkom 4. istog članka propisano je da se odredbe glave II. Zakona odnose na:

1. natječaj koji se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama, ili

2. natječaj s nagradama i/ili isplatama sudionicima.
 

Stavkom 5. istog članka propisano je da se u slučaju iz stavka 4. točke 1. navedenog članka procijenjena vrijednost nabave temelji na procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama, uključujući moguće nagrade i/ili isplate sudionicima.

Dakle, iz odredbe članka 45. stavka 4. točke 1. Zakona proizlazi da se natječaj provodi prvenstveno kao prethodni postupak postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama. No, iz odredbe stavka 5. istog članka posredno proizlazi da natječaj iz članka 45. stavka 4. točke 1. Zakona može uključivati nagrade i/ili isplate sudionicima, ali i ne mora. Kada natječaj uključuje nagrade i/ili isplate sudionicima, procijenjena vrijednost izračunava se na način da se procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama pribroji iznos nagrada i/ili isplata sudionicima.

S druge strane, iz odredbe članka 45. stavka 4. točke 2. Zakona proizlazi da se natječaj provodi prvenstveno za dobivanje idejnog rješenja koje odabire ocjenjivački sud, a za koje se dodjeljuju nagrade i/ili isplate sudionicima. Procijenjenu vrijednost nabave čini ukupni iznos nagrada i isplata. No, ističemo da i u ovom slučaju naručitelj ima mogućnost sklapanja ugovora o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka bez prethodne objave ako je to naveo u pozivu na natječaj, što proizlazi iz odredbe stavka 6. istog članka i Dodatka V. F Zakona. U tom slučaju procijenjena vrijednost nabave osim ukupnog iznosa nagrada i isplata sudionicima uključuje i procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama.

Slijedom navedenog arhitektonski natječaj može se provesti kao natječaj koji se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama, a istovremeno uključuje i dodjelu nagrada i/ili isplata sudionicima.

06.03.2013