Portal javne nabave

Informacije o stranim ponuditeljima

Člankom 67. stavkom 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) javnom naručitelju je omogućeno da se, u slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata iz članka 67., obrati nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata. Ako se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti, primjerice od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa ili od tijela nadležnog za sustav javne nabave u stranoj državi.

Također, od strane Europske komisije ustrojena je baza podataka e-CERTIS koja naručiteljima i gospodarskim subjektima pruža relevantne informacije vezane uz dokumente i certifikate koji se zahtijevaju u državama članicama EU-a pri provođenju postupaka javne nabave. Baza podataka e-CERTIS se obnavlja i verificira na dobrovoljnoj osnovi od strane nacionalnih vlasti, a dostupna je na internetskoj stranici: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do. Dodatno, relevantne informacije o pravnoj regulativi u području javne nabave u Europskoj uniji kao i u državama članicama mogu se pronaći na internetskoj stranici: http://europa.eu/youreurope/business/profiting-from-eu-market/benefiting-from-public-contracts/index_en.htm.
 

06.03.2013