Portal javne nabave

Ugovori s komunalnim poduzećem

Člankom 10. stavkom 1. točkom 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisano je da se Zakon ne primjenjuje na ugovore koje javni naručitelj sklapa s pravnom osobom, pod uvjetom da:

a) je ta pravna osoba osnovana za obavljanje djelatnosti iz djelokruga tog javnog naručitelja,

b) ta pravna osoba obavlja djelatnosti pretežno za tog javnog naručitelja,

c) je predmet ugovora vezan uz obavljanje djelatnosti iz podtočke a) ove točke,

d) je javni naručitelj isključivi vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava u toj pravnoj osobi,

e) nad tom pravnom osobom javni naručitelj obavlja nadzor kao nad svojom ustrojstvenom (poslovnom) jedinicom, te

f) ta pravna osoba u cijelosti samostalno izvršava taj ugovor.

Člankom 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11) propisano je da „općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

– uređenje naselja i stanovanje,

– prostorno i urbanističko planiranje,

– komunalno gospodarstvo,

– brigu o djeci,

– socijalnu skrb,

– primarnu zdravstvenu zaštitu,

– odgoj i osnovno obrazovanje,

– kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

– zaštitu potrošača,

– zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

– protupožarnu i civilnu zaštitu,

– promet na svom području

– te ostale poslove sukladno posebnim zakonima“.

Sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95 - Uredba, 21/96 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba pa su trgovačka društva koja obavljaju iste djelatnosti javni naručitelji iz članka 5. stavka 1. toč. 3. Zakona.

Pod komunalnim gospodarstvom koje pripada u samoupravni djelokrug jedinica lokalne samouprave, sukladno članku 1. stavku 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu, razumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području jedinice lokalne samouprave.

U smisu odredbe članka 10. stavka 1. toč. 13. Zakona o javnoj nabavi mišljenja smo da Grad kao jedinica lokalne samouprave može s komunalnim društvom sklapati ugovore koji se odnose na obavljanje poslova komunalnog gospodarstva, za što je komunalno društvo i osnovano.

Međutim, česta je praksa da komunalno društvo, osim djelatnosti koje obavlja sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu (održavanje javnih površina; održavanje nerazvrstanih cesta; usluge javnih parkirališta, tržnice na malo, i sl.), obavlja i ostale registrirane djelatnosti koje se odnose na građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem, i sl., za koje ima stručne i tehničke kapacitete.

Ističemo da samim time što je komunalno društvo koje je u potpunosti u vlasništvu javnog naručitelja registrirano i za obavljanje određenih djelatnosti na tržištu, ne čini te djelatnosti djelatnostima iz djelokruga tog javnog naručitelja, osnivača komunalnog društva.

Sukladno tome, iako je komunalno društvo registrirano za obavljanje djelatnosti, kao što su građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem, i sl., mišljenja smo da jedinica lokalne samouprave ne može temeljem navedene odredbe Zakona o javnoj nabavi s istim društvom sklapati ugovore koji za predmet imaju obavljanje takvih djelatnosti, obzirom na to da nije ispunjen uvjet iz odredbe članka 10. stavka 1. točke 13. podtočka c) Zakona, odnosno jer „predmet ugovora između jedinice lokalne samouprave i komunalnog društva u tom slučaju nije vezan za obavljanje djelatnosti iz djelokruga javnog naručitelja za koju je komunalno društvo osnovano“.

06.06.2012