Portal javne nabave

Investitor koji nije obveznik primjene ZJN

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) propisuje tko i pod kojim uvjetima, osim jedinica lokalne samouprave, može biti investitor komunalne, odnosno druge infrastrukture.

Stavak 4. članka 122. Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisuje da investitor komunalne, odnosno druge infrastrukture može biti i jedna ili više osoba čijem zemljištu ili građevini služi infrastruktura ako za to imaju suglasnost jedinice lokalne samouprave, odnosno osobe iz stavka 3. istog članka ovog Zakona.

Nadalje, stavak 5. istog članka Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisuje da se suglasnost iz stavka 4. ovoga članka može se dati samo osobi, odnosno osobama koje se ugovorom obvežu komunalnu, odnosno drugu infrastrukturu planiranu dokumentom prostornog uređenja izgraditi vlastitim sredstvima u određenom roku i istu predati u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno osobe određene posebnim propisom. Ova suglasnost može se dati i za građenje komunalne, odnosno druge infrastrukture koja svojom trasom i kapacitetom premašuje potrebe zemljišta, odnosno građevine investitora.

Stavak 6. istog članka Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisuje da se međusobna prava i obveze u pogledu uvjeta građenja te povrata dijela sredstava utrošenih za izgradnju komunalne, odnosno druge infrastrukture ili djelomičnog prebijanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa u slučaju građenja građevine komunalne infrastrukture, jedinica lokalne samouprave, odnosno trgovačko društvo ili osoba iz stavka 3. istog članka i investitor komunalne, odnosno druge infrastrukture uređuju ugovorom iz stavka 5. istog članka Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011) u članku 5. propisuje obveznike primjene Zakona u smislu javnih naručitelja, a članak 6. propisuje obveznike primjene Zakona u smislu sektorskih naručitelja.

Stoga smo mišljenja da investitor, fizička ili pravna osoba, koji nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi u smislu članaka 5. i 6. Zakona, prilikom nabave radova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture ne mora primijeniti Zakon, već te radove nabavlja o svom trošku a potom, sukladno odredbama članka 122. stavka 5. i 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji, jedinica lokalne samouprave i investitor ugovorom uređuju međusobne odnose.

06.06.2012