Portal javne nabave

Usluge dezinfekcije i deratizacije

Prema mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje je nadležno za davanje mišljenja o Zakonu o komunalnom gospodarstvu, usluge dezinfekcije i deratizacije, kao zdravstvena djelatnost, mogu biti komunalna djelatnost i mogu se obavljati sukladno načelima komunalnog gospodarstva.

Naime, člankom 3. stavkom 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11) propisano je da osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovog članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavak 2. ovog Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.

Navedeni stavak 2. članka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisuje da se pod komunalnim gospodarstvom razumijeva obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe. Obzirom da jedinice lokalne samouprave obavljaju poslove kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, predmetna djelatnost kojoj je svrha očuvanje zdravlja pučanstva po svom značenju može se smatrati komunalnom djelatnošću u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu. U prilog ovog mišljenja ide i presuda Upravnog suda Republike Hrvatske broj Us-4834/2005 od 21. rujna 2006. godine koji u obrazloženju iste zauzima stajalište da se obavljanje preventivne sustavne deratizacije može smatrati komunalnom djelatnošću, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. U ovlasti je jedinice lokalne samouprave, budući Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije određeno koje bi djelatnosti još mogle biti komunalne, da prema potrebama i prilikama svoga područja sama odlukom odredi koje djelatnosti su od lokalnog značaja, pri čemu mora uvažavati načelnu odredbu Zakona o komunalnom gospodarstvu da se pod komunalnim gospodarstvom između ostalog razumijeva pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe na području općina i gradova i Grada Zagreba. Jednako treba uvažavati i odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kojima su propisane djelatnosti koje su u djelokrugu lokalne samouprave.

Dakle, pri nabavi usluga dezinfekcije i deratizacije lokalna samouprava obvezna je provesti jedan od postupaka javne nabave propisan Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/02011), osim ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave nije navedene usluge, sukladno članku 3. stavku 10. Zakona o komunalnom gospodarstvu, odlukom odredilo djelatnošću od lokalnog značenja i koje se pod uvjetima iz članka 1. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu smatraju komunalnim djelatnostima.

06.06.2012