Portal javne nabave

Način pregleda i ocjene ponuda iz članka 94. stavka 3.

Članak 94. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) propisuje da u postupku pregleda i ocjene ponuda javni naručitelj prvo isključuje ponuditelja kod kojeg su stečeni razlozi za isključenje u skladu s člancima 67. i 68. Zakona, a stavak 2. članka 94. Zakona propisuje da nakon isključenja ponuditelja javni naručitelj odbija ponudu ponuditelja koji nije dostavio jamstvo za ozbiljnost ponude ako je traženo, odnosno ako dostavljeno jamstvo nije valjano.

Stavak 3. istog članka Zakona propisuje da u ponudama koje su preostale nakon isključenja ponuditelja i odbijanja ponuda javni naručitelj u skladu s uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje sljedećim redoslijedom provjerava:

1. oblik, sadržaj i cjelovitost ponude,

2. ispunjenje uvjeta sposobnosti,

3. ispunjenje zahtjeva vezanih za opis predmeta nabave i tehničke specifikacije,

4. računsku ispravnost ponude,

5. ispunjenje ostalih uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

Zakon o javnoj nabavi dakle propisuje redoslijed provjere preostalih ponuda, odnosno inzistira da se postupak pregleda i ocjene preostalih ponuda odvija po propisanom redoslijedu. Stoga smo mišljenja da naručitelj može odbiti ponudu nakon svakog od propisanih koraka ako utvrdi da ponuda ne odgovara traženom u dokumentaciji za nadmetanje.

06.06.2012