Portal javne nabave

Nabava ESCO usluga

Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) za naručitelje, odnosno situacije u kojima naručitelji nisu obvezni primjenjivati Zakon za sklapanje ugovora o javnoj nabavi propisane su člankom 10. Zakona. Za nabavu ESCO usluga nije ostvaren niti jedan od uvjeta za izuzeće propisanih člankom 10. Zakona o javnoj nabavi, stoga su naručitelji za sklapanje tih ugovora obvezni provesti postupak javne nabave.

Zakon o javnoj nabavi propisuje postupke javne nabave svih vrijednosti u kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama. Dakle, za primjenu Zakona potrebno je ispunjenje nekoliko uvjeta, a jedan od njih je nabava robe, izvođenja radova ili pružanja usluga koji su predmet Zakona o javnoj nabavi za čije se izvršenje izdvajaju financijska sredstva naručitelja, a sve sukladno planu nabave u kojem se na godišnjoj osnovi planiraju pojedinačni postupci nabave. Sukladno navedenom, obveznici primjene Zakona dužni su ga primjenjivati i na nabavu ESCO usluga.

U slučaju ESCO usluga kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi ne postoje početna izdvajanja proračunskih sredstava od strane naručitelja. Međutim, obveza plaćanja usluge od strane naručitelja postoji u kasnijim fazama provedbe ESCO projekta. Dakle, u tom trenutku nastaju izdvajanja financijskih sredstava naručitelja te su stoga oni za takve usluge obvezni provesti jedan od postupaka javne nabave.

Vezano uz česte navode da se u slučaju ESCO usluga radi o „uštedama“ te da na temelju te činjenice ne postoji obveza primjene Zakona o javnoj nabavi, ističemo da veliki broj drugih usluga nabavljenih od strane obveznika primjene Zakona u konačnici rezultira određenim uštedama financijskih sredstava naručitelja, međutim konačni rezultat ušteda koje će naručitelj ostvariti nije osnova za izuzeće od primjene Zakona.

Zakon o javnoj nabavi i relevantni podzakonski propisi ne uređuju način plaćanja u pojedinačnom postupku javne nabave, već ga propisuje naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje, a što se kasnije održava i u samom ugovoru o javnoj nabavi. Stoga je u slučaju nabave ESCO usluga u dokumentaciji za nadmetanje potrebno utvrditi način plaćanja sukladan prirodi tih usluga.

Važno je naglasiti da razne oblike ESCO usluga, a koje će rezultirati određenim uštedama kod naručitelja, provodi više gospodarskih subjekata na tržištu. Stoga je provedba postupka javne nabave za takve usluge vezana i uz poštovanje načela tržišnog natjecanja, pri čemu naručitelj njegovom provedbom osigurava odabir najbolje ponude prema kriteriju najniže cijene ili ekonomski najpovoljnije ponude.

U odnosu na ekološki karakter ESCO projekata, Zakon o javnoj nabavi naručiteljima omogućava da kroz postupak javne nabave evaluiraju i ekološke osobine robe, radova i usluga koje se nabavljaju, primjerice kroz kriterije u sklopu ekonomski najpovoljnije ponude.

29.05.2012