Portal javne nabave

Članak 13. ispod pragova iz članka 18. stavka 3. ZJN

Člankom 18. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014) propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

U tom smislu, dakle, prema izričitoj zakonskoj odredbi, navedena odredba članka 13. Zakona ne primjenjuje se na nabave do tih pragova.

No, skrećemo pozornost na članak 18. stavak 12. Zakona o javnoj nabavi koji propisuje da je dužnosnicima u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa zabranjeno je utjecati na dobivanje poslova ili ugovora o javnoj nabavi za nabavu robe, usluga i radova u smislu stavka 3. ovog članka i/ili na koji drugi način koristiti položaj dužnosnika kako bi utjecali na ovu nabavu radi postizanja osobnog probitka ili probitka povezane osobe, neke povlastice ili prava, sklopili pravni posao ili na drugi način interesno pogodovali sebi ili drugoj povezanoj osobi.

Također, naručiteljima skrećemo pozornost na druge odredbe Zakona o javnoj nabavi, koje je potrebno uzeti u obzir u navedenim slučajevima.

Primjerice, ako je naručitelj procijenio vrijednost nabave u iznosu do 200.000,00 kuna (za robe i usluge), odnosno do 500.000,00 kuna (za radove) u proračunskoj/poslovnoj godini, pa se tijekom iste godine ukazala potreba za dodatnim robama/uslugama/radovima (dakle, pogrešno je procijenio vrijednost nabave) izlaže se opasnosti da cijeli ugovor (dakle, i osnovni ugovor i aneks) budu ništetni, obzirom na odredbu članka 176. Zakona:

„Ništetan je ugovor o javnoj nabavi ako je sklopljen protivno odredbi članka 13. ovoga Zakona".

U tom smislu, važno je prilikom izrade Plana nabave pravilno odrediti predmet nabave i njegovu procijenjenu vrijednost nabave, odnosno ne izložiti se situaciji da zbog krivog određivanaj predmeta nabave (tj. dijeljenja vrijednosti nabave) i pogrešnog određivanja procijenjene vrijednosti nabave, da se na navedeni ugovor primjenjuje odredba članka 176. Zakona.

Nadalje, s obzirom na to da člankom 13. Zakona o javnoj nabavi nisu obuhvaćeni svi potencijalni odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata u kojima može doći do pogodovanja određenom gospodarskom subjektu, odnosno do diskriminacije drugih gospodarskih subjekata, mišljenja smo da naručitelj treba paziti da i u drugim situacijama koje nisu obuhvaćene istim člankom ne dođe do povrede načela javne nabave.

Također, naručiteljima skrećemo pozornost na posebne propise kojima je regulirana problematika sukoba interesa, koji se eventualno primjenjuju u pojedinom slučaju.

24.05.2012