Portal javne nabave

Rješenje o ovrsi

U Dodatku II.B Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) pod kategorijom 21, navedene su „pravne usluge“. Navedene usluge odnose se na referentne brojeve u Jedinstvenom rječniku javne nabave (CPV) od 79100000-5 do 79140000-7.

Člankom 2. Zakona o javnom bilježništvu (NN 78/93; 29/94; 162/98; 16/07) određeno je da se „javnobilježnička služba sastoji u: službenom sastavljanju i izdavanju javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama i činjenicama na kojima se utemeljuju prava; u službenom ovjeravanju privatnih isprava; u primanju na čuvanje isprava, zatim novca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju, po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom, kao i drugih poslova predviđenih istim zakonom“.

Sukladno članku 3. stavku 1. Zakona o javnom bilježništvu “javnobilježničke isprave su: isprave o pravnim poslovima i izjavama koje su sastavili javni bilježnici (javnobilježnički akti); zapisnici o pravnim radnjama koje su obavili ili kojima su bili nazočni javni bilježnici (javnobilježnički zapisnici) i potvrde o činjenicama koje su posvjedočili javni bilježnici (javnobilježnička potvrda)“.

Navedenim nadležnostima javnih bilježnika propisanim Zakonom o javnom bilježništvu odgovaraju sljedeće CPV-oznake i opis usluga Dodatka IIB Zakona:

- 79130000-4 Usluge pravnog dokumentiranja i ovjeravanja,

- 79131000-1 Usluge dokumentiranja,

- 79132000-8 Usluge ovjeravanja.

Člankom 1. Ovršnog Zakona (NN 57/96, 29/99, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 67/08, 139/10, 125/11) daje se javnim bilježnicima u nadležnost provedba prisilnog ostvarenja tražbina na temelju vjerodostojnih isprava (ovršni postupak) te postupak osiguranja tražbina (postupak osiguranja). Prisilno izvršenje tražbina na temelju vjerodostojne isprave je do izmjena Ovršnog zakona 2005. godine (NN 88/05) bilo u sudskoj nadležnosti.

U tom smislu javni bilježnici temeljem javnih ovlasti koje im je dodijelio zakonodavac, a po prijedlogu ovrhovoditelja, izdaju rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.

Sukladno odredbi čl. 23. Ovršnog Zakona vjerodostojna isprava je račun, mjenica i ček s protestom i povratnim računima kad je to potrebno za zasnivanje tražbine, javna isprava, izvadak iz poslovnih knjiga, po zakonu ovjerovljena privatna isprava te isprava koja se po posebnim propisima smatra javnom ispravom. Računom se smatra i obračun kamata.

Sukladno članku 252.b Ovršnog Zakona prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelj može podnijeti javnom bilježniku po svom izboru i od njega zatražiti da donese rješenje o ovrsi na temelju takve isprave.

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje javni bilježnici donose u ovršnom postupku na temelju prijedloga ovrhovoditelja ne spada u usluge pravnog dokumentiranja i ovjeravanja.

Temeljem naprijed navedenoga mišljenja smo da odabir javnog bilježnika od strane ovrhovoditelja, koji je naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi radi izdavanja rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, nije usluga u smislu Zakona o javnoj nabavi.