Portal javne nabave

Ostale publikacije

VAŽNA NAPOMENA: Dio publikacija izrađen je sukladno prethodno važećem Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) te je zbog stupanja na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) došlo do izmjena određenih podataka navedenih u publikacijama. Stoga sve korisnike publikacija upućujemo na provjeru svih navedenih referenci na zakonodavne odredbe uvidom u novi Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda).

 

Javnom nabavom protiv korupcije

U sklopu IPA 2008 TWL projekta "Jačanje administrativnih kapaciteta za sprječavanje nepravilnosti u postupcima javne nabave (više o projektu)", financiranog od strane Europske unije, izrađeni su brošura i letak "Javnom nabavom protiv korupcije". Brošura je dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku. Letak je također dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku. 

 

Minivodič za poslovnu zajednicu - Javna nabava

U sklopu BIZimpact projekta (više o projektu) financiranog od strane Europske unije jizrađen je Minivodič za poslovnu zajednicu - Javna nabava. Minivodič namijenjen je poslovnoj zajednici, posebice malim i srednjim poduzetnicima, a cilj mu je pružiti osnovne informacije o Zakonu o javnoj nabavi i načinu njegove primjene, a možete ga pronaći OVDJE. Važna napomena da se Mini vodiš temelji na prethodno važećem zakonodavnom okviru, stoga je pri njegovu korištenju potrebno uzeti u obzir u međuvremenu donesene zakonodavne izmjene. U tijeku je izrada novog Minivodiča sukladno novom zakonodavnom okviru.
 

Javno-privatno partnerstvo

Razne publikacije iz područja javno-privatnih partnerstva dostupne su na stranici Agencije za javno-privatno partnerstvo http://www.ajpp.hr/naslovnica/publikacije.aspx.
 

Purchase and Tender Manual

U sklopu projekta "Dalje jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj", u okviru G2G programa pretpristupne pomoći Kraljevine Nizozemske Republici Hrvatskoj, 2008. godine nizozemski konzultanti izradili su "Purchase and tender manual". Navedeni priručnik koristan je pomoćni materijal za sve dionike sustava javne nabave, uz napomenu da se reference na nacionalni zakonodavni okvir odnose na prethodno važeći Zakon o javnoj nabavi (iz 2007. godine), stoga je pri korištenju priručnika potrebno uzeti u obzir u međuvremenu donesene zakonodavne izmjene. Priručnik je dostupan OVDJE na engleskom jeziku.