Portal javne nabave

Obnavljanje certifikata

Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Pri tome se, ako su zadovoljeni propisani uvjeti,  kao datum početka valjanosti obnovljenog certifikata određuje datum isteka valjanosti važećeg certifikata. 
 
Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važaćeg certifikata. Dakle, da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti (3 godine) pohađati program usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 sata.
 
Osoba koja je stekla uvjete za obnavljanje certifikata mora Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta podnijeti zahtjev za obnavljanje certifikata. Zahtjev se može podnijeti naranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti certifikata.
 
Primjer: Za certifikat izdan 15. rujna 2012. godine, zahtjev za obnavljanje može se podnijeti najranije 15. ožujka 2015. godine, a najkasnije 15. rujna 2015. godine.    
 
Preporuka je da se zahtjev Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta dostavi elektroničkom poštom na adresu snjezana.kovac@mingo.hr, a može se dostaviti i telefaksom ili poštom.
 
Zahtjev se postavlja prema ovom obrascu, a u privitku zahtjeva obavezno se prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata. 

U slučaju dostave zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatražit će dopunu podataka. 

Važno je istaknuti da ako osoba propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje certifikata do isteka valjanosti važećeg certifikata, gubi pravo na obnavljanje certifikata. U tom slučaju je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje (pohađanje specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave).