Portal javne nabave

Vrijednost radova podizvoditelja

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011) u članku 86., između ostalog, propisuje da ako gospodarski subjekt namjerava dio ugovora o javnoj nabavi dati u podugovor jednom ili više podizvoditelja, tada u ponudi mora navesti podatke o dijelu ugovora o javnoj nabavi koji namjerava dati u podugovor te su tada obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi slijedeći podaci o svim navedenim podizvoditeljima:

1. radovi, roba ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj,

2. predmet, količina, vrijednost, mjesto i rok izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga, i

3. podaci o podizvoditelju (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB i broj računa).

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti podizvoditelj naručitelj neposredno plaća podizvoditelju, a ponuditelj mora svom računu odnosno situaciji obvezno priložiti račune, odnosno situacije svojih podizvoditelja, koje je prethodno potvrdio.

Navedena odredba prema kojoj ponuditelj mora navesti podatke o dijelu ugovora koji će dati u podugovor znači samo određivanje dijela troškovnika, odnosno stavki koje će izvoditi podizvoditelj(i). Takvo određivanje dijela ugovora pretpostavlja i cijene koje su u troškovniku iskazane za navedenu stavku i nikako ne mogu biti određene drugačije, odnosno različito navedene u podacima o podizvoditelju(ima) u odnosu na ponuđenu cijenu u troškovniku koji je sastavni dio ponude, a koja je iskazana i u ponudbenom listu.

Uvažavajući obvezu ugovornih strana da izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom, te obvezu naručitelja da kontrolira je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom smatramo da nije moguće da ponuditelj u ponudi navede različite iznose za iste radove samo zato što te radove neće izvoditi ponuditelj nego podizvoditelj, i to na ime manipulativnih troškova.

Sukladno navedenom, nije moguće u istoj ponudi iskazati različite cijene za istu stavku troškovnika bez obzira tko će je izvoditi.

Nadalje, manipulativni troškovi koje ponuditelji zaračunavaju podizvoditeljima ne mogu biti iskazani u ponudi, odnosno takvi troškovi su predmet odnosa između ponuditelja i podizvoditelja, a naručitelj vrši plaćanje temeljem ispostavljenih računa (ponuditelja i podizvoditelja) u iznosima koji je na njima iskazan i koji su u skladu s iznosima iskazanim u stavkama troškovnika u ponudi.

Mišljenja smo da se takvi troškovi bez većih poteškoća za ponuditelja mogu unaprijed ukalkulirati kroz druge stavke troškovnika, s obzirom da u troškovniku nema „samostalne“ stavke koja bi obuhvaćala manipulativne troškove. Na navedeni način ponuditelj bi sve troškove naplatio od naručitelja u okviru iskazanih stavki troškovnika. Alternativno, moguće je da manipulativni troškovi budu predmet zasebnog obveznopravnog odnosa između ponuditelja i podizvoditelja kojega namjerava angažirati i koji se uređuje neovisno od odnosa uređenog između naručitelja i odabranog ponuditelja ugovorom o javnoj nabavi.
 

07.02.2013