Portal javne nabave

Zahtjev za ovlaštenje

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 06/2012 i 125/2014 ) pravne ili fizičke osobe zainteresirane za provedbu Programa izobrazbe u području javne nabave moraju Ministarstva gospodarstva podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provedbu tog programa.

Zahtjev se podnosi pisanim putem i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju zahtjeva – naziv/ime i prezime, OIB (ako je primjenjivo), adresa, telefon, adresa elektroničke pošte, ime i prezime odgovorne osobe, internetska stranica, podaci o osobama za kontakt;
 

Za ispunjavanje ovih podataka podnositelji zahtjeva mogu koristiti ovaj obrazac.


2. životopise stručnih osoba koje će izvoditi nastavni program iz kojih mora biti razvidno da ispunjavaju uvjete iz članka 15. Pravilnika;

3. detaljnu razradu načina provedbe Programa izobrazbe sukladno nastavnom programu iz Priloga Pravilnika, a koja uključuje satnicu pojedinačnih predavanja te imena stručnih osoba koje će izvoditi pojedina predavanja;

4. izjavu o vlasništvu, planiranom najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa izobrazbe sukladno nastavnom programu;

5. propisanu upravnu pristojbu. 

Upravna pristojba iznosi zbroj Tarife br. 1 i Tarife br. 2 iz Zakona o upravnim pristojbama.
 

Ako temeljem postavljenog zahtjeva  utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti, Ministarstvo gospodarstva će podnositelju zahtjeva rješenjem izdati ovlaštenje za provedbu Programa izobrazbe. Ovlaštenje se izdaje na tri godine.

Nakon izdavanja ovlaštenja, ovlašteno tijelo obvezno je u roku 15 dana Ministarstvu gospodarstva dostaviti sve izmjene i/ili dopune podataka temeljem kojih mu je izdano ovlaštenje. U tom slučaju Ministarstvo gospodarstva utvrdit će utjecaj izmjene podataka na izdano ovlaštenje te po potrebi donijeti novo rješenje.

Ovlaštena tijela koja posjeduju važeće ovlaštenje za provedbu Programa izobrazbe mogu dostaviti zahtjev za izdavanjem novog ovlaštenja najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg ovlaštenja. U tom slučaju se kao datum početka valjanosti novog ovlaštenja određuje datum isteka valjanosti važećeg ovlaštenja, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen prije isteka važećeg ovlaštenja. 

Dodatne informacije možete dobiti na nina.culina@mingo.hr