Portal javne nabave

Zahtjev za ovlaštenje

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 65/2017, dalje u tekstu Pravilnik) pravne ili fizičke osobe zainteresirane za provedbu Programa izobrazbe u području javne nabave moraju Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja za provedbu tog programa.

Zahtjev se podnosi elektroničkim sredstvima komunikacije i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju zahtjeva – naziv ili ime i prezime, OIB, adresa, telefon, adresa elektroničke pošte, ime i prezime odgovorne osobe, internetska stranica, podaci o osobama za kontakt;
 

Za ispunjavanje ovih podataka podnositelji zahtjeva mogu koristiti ovaj obrazac.


2. životopise stručnih osoba koje će izvoditi Program izobrazbe iz kojih mora biti razvidno da ispunjavaju uvjete iz članka 16. Pravilnika;

3.  izjavu o vlasništvu, planiranom najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje Programa izobrazbe;

4. Plan predavanja i njegovu detaljnu razradu sukladno Nastavnom programu iz Priloga I. ovoga Pravilnika, a koja uključuje satnicu pojedinačnih predavanja te imena i OIB stručnih osoba koje će izvoditi pojedina predavanja,

5. propisanu upravnu pristojbu. 

Upravna pristojba iznosi 35,00 kuna prema tarifnom broju 2. stavku 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/2017).
 

Ako temeljem postavljenog zahtjeva  utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti, Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta će podnositelju zahtjeva rješenjem izdati ovlaštenje za provedbu Programa izobrazbe. Ovlaštenje se izdaje na tri godine.

Nakon izdavanja ovlaštenja, ovlaštenik izobrazbe obvezan je u roku 15 dana Ministarstvu gospodarstva poduzetništva i obrta dostaviti sve izmjene i/ili dopune podataka temeljem kojih mu je izdano ovlaštenje. U tom slučaju Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta utvrdit će utjecaj izmjene podataka na izdano ovlaštenje te po potrebi donijeti novo rješenje.

Ovlaštenik izobrazbe koji posjeduje važeće ovlaštenje za provedbu Programa izobrazbe mogže elektroničkim sredstvima komunikacije dostaviti zahtjev za izdavanjem novog ovlaštenja najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg ovlaštenja. U tom slučaju se kao datum početka valjanosti novog ovlaštenja određuje datum isteka valjanosti važećeg ovlaštenja, pod uvjetom da je zahtjev dostavljen prije isteka važećeg ovlaštenja. 

Dodatne informacije možete dobiti na vesna.jurina@mingo.hr