Portal javne nabave

Uputa o sadržaju i dostavljanju godišnjih izvješća

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu
Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2021. godine.
To Izvješće naručitelji izrađuju putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, https://eojn.nn.hr) .
Nakon prijave u EOJN RH, korisnici će imati rubriku „Izvješća“ pod kojom će se nalaziti:
a) nabave čija je procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno  500.000,00 kn za radove i
b) generirani podaci o objavljenim ugovorima i okvirnim sporazumima.
Podatke pod točkom a) naručitelji trebaju ručno unijeti te spremiti, dok se podaci pod točkom b) automatski generiraju.
Naručitelji koji su u 2020. godini imali samo jednostavne nabave, obvezni su unijeti podatak o ukupnom iznosu nabavljenih radova, robe ili usluga od 1.1. do 31.12. 2020. godine, bez PDV-a.
Naručitelji koji do sada nisu provodili postupke javne nabave male ili velike vrijednosti, a provodili su jednostavne nabave, obvezni su izvršiti jednokratnu registraciju u sustav EOJN RH te unijeti podatak o ukupnom iznosu jednostavne nabave prema vrsti predmeta nabave (robe, radovi, usluge) u 2020. godini.
Za točnost podataka koji su ručno uneseni u statistički modul odgovaraju sami naručitelji.
Valja napomenuti da se evidentiraju svi ugovori prema datumu objave ugovora, dakle ne broj objava, već ugovora u tim objavama. Stoga je kriterij „ulaska“ u obrazac statističkog izvješća vrijednost svakog ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a iz obrasca Obavijest o dodjeli ugovora jer je to podatak koji je obvezan.
Ukoliko vrijednosti, vrsta ugovora ili okvirnog sporazuma u obavijestima o dodjeli ugovora iz bilo kojeg razloga nisu bile točno unesene, može doći do odstupanja u izvješću. U takvim slučajevima, iznimno je omogućeno naknadno slanje podataka u obliku bilješke naručitelja koju dostavlja na sljedeću adresu:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Uprava za trgovinu i politiku javne nabave
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
 
U bilješci je potrebno pozvati se na broj objave obavijesti o dodjeli ugovora.
Napominje se da naručitelji ne dostavljaju Upravi za trgovinu i politiku javne nabave posebno pisano izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu budući se isto dostavlja Upravi za trgovinu i politiku javne nabave putem EOJN RH, već isključivo bilješku ukoliko su nepravilno ispunili standardizirane obrasce.
Također, naglašavamo da nakon 31. ožujka 2021. godine više neće biti moguće izraditi Izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu putem EOJN RH.
U godišnje statističko izvješće za 2020. godinu ulaze svi ugovori/okvirni sporazumi koji su objavljeni do 31. prosinca 2020. godine.

Zaključno, skrećemo pozornost naručiteljima:
- da je zakonski rok za objavu obavijesti o dodjeli ugovora/okvirnih sporazuma 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, sukladno odredbi članka 248. stavka 1. ZJN 2016;
- da je člankom 443. stavkom 2. točkom 12. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba koja je naručitelj ako u zakonskom roku ne izradi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu (članka 441.stavak 2.);
- da je člankom 443. stavkom 3. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 1. članka 443. ZJN 2016.
- da je člankom 443. stavkom 4. ZJN 2016 propisano da će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi ili odgovorna osoba u državnom tijelu ili jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave za prekršaj iz stavka 2. članka 443. ZJN 2016.

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave

14.01.2019